O živote a pamiatkach Inkov

Od svojho vzniku, až do dnešných dní prešiel ľudský rod zložitým vývojom. Boli obdobia úspešné, menej úspešné, ale aj veľmi tragické. Najlepšie je to vidieť aj porovnaním civilizácie, kultúry, ekonomiky, životnej úrovni a iných oblastí v jednotlivých častiach sveta. Ešte stále sa nenávidíme, vyrábame ničivé zbrane, hodujeme z výnosu práce iných, ale sú aj oblasti neobyčajnej chudoby, biedy a hladu, dobre vieme prečo je to tak a kto má na tom záujem. Ba čo viac, strácame, alebo odhadzujeme svoju rokmi nadobudnutú identitu, strieľame na seba na uliciach v niektorých častiach sveta aj v školách na svojich spolužiakov, ale aj učiteľov, čo je prejavom mimoriadneho úpadku.

Vždy však aj v našich zemepisných šírkach boli ľudia, organizácie a inštitúcie, ktoré sa snažili o pozdvihnutie aspoň časti spoločnosti. Ich činnosť hoci potrebná, býva často aj potláčaná a vyhlasovaná za nepotrebnú.

Aj dnes žijeme v pomerne komplikovanej situácii a v dobe, ktorej parametre ďalšieho vývoja sú už čitateľné. Preto budú cenené vedomosti, tolerancia, vzájomná výpomoc, úcta a iné v minulosti vypestované a teraz zabudnuté vlastnosti veľmi potrebné.

Snažia sa o to viaceré organizácie. Takou je aj Ústredie Slovenskej Kresťanskej Inteligencie, ktorá má dlhodobú tradíciu. Preto sme založili aj miestny klub tejto organizácie v Šali.

Už v minulosti sme cez túto organizáciu poriadali v našom meste pre miestne školy, ale aj pre verejnosť stretnutia s významnými ľuďmi z oblasti vedy, histórie, literatúry, kultúry, ale aj astronómie. Tam sa nielen vypočuli príhovory pozvaných hostí, ale na danú tému bola aj rozsiahla diskusia, čo rozširovalo nielen vedomosti, ale aj celkový rozhľad zúčastnených.

Pandémia však takúto činnosť značne obmedzila. Po jej ústupe sme už usporiadali stretnutie, kde predstavil Ing. Pavol Škubla, C.Sc historické kostolíčky na našom , hlavne východnom Slovensku. Sú to svetové unikáty. Preto ich aj navštevuje hodne zahraničných turistov. Ďalšou akciou bolo 21. októbra 2022 stretnutie s Ing. Carlosom Zumaránom rodákom z Peru. Je to absolvent štúdia jadrovej fyziky a ekonómie. Spoločne so známou lekárkou MUDr. Zuzanou Lenickou predstavili život, kultúru, stavby a civilizáciu peruánskych indiánov a ríšu Mayov. Hovorené slovo dokumentovali aj zaujímavou vlastnou videoprojekciou. Ríša Mayov však zanikla, rozvrátila ju technicky vyspelejšia civilizácia. A čo čaká nás?

Ak to situácia dovolí budeme pokračovať aj ďalej v ďalších zaujímavých témach. Chceme sa dotknúť aj histórie nášho národa nie podľa výkladu politicky usmerňovaných historikov, ale podľa reálnych údajov v archívov, oblastiach ekonomiky, pomoci tým čo to potrebujú, ale aj ďalším témam, ktoré sú v súčasnosti aktuálne.

Jozef Kollár.

Prezentáciu nám priblíži aj nasledovná fotodokumentácia:

 HODNOTNÁ PREZENTÁCIA.

Dňa 24.11.2019 sa v Bábkovej sále Domu kultúry v Šali uskutočnila zaujímavá prezentácia. Dlhoročný vedecko-výskumný pracovník z oblasti chémie Ing. Pavol Škubla, C.Sc nás na nej zoznámil s časťou výsledkov jednej zo svojich záujmových činností. V dvojhodinovej prezentácii nielen výborným sprievodným slovom, ale aj videoprojekciou predstavil niektoré významné slovenské kultúrne pamiatky, z ktorých je časť zapísaná aj do Svetového kultúrneho dedičstva. Sú to skvostné diela realizované veľkými majstrami v cirkevných stavbách, či už v kostoloch, kaplnkách, alebo modlitebniach, ktoré sú majetkom katolíckej, evanjelíckej, gréckokatolíckej, alebo pravoslávnej cirkvi. Porovnal ich s niektorými významnými dielami v zahraničí.

Naši ľudia často obdivujú zahraničie a nepoznajú to, čo je u nás doma. Naše skvosty sú hľadané hlavne cudzincami. Patrí mu za to veľká vďaka! Predstavil tam aj svoje knihy.

Prezentáciu zorganizovala novozaložená pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI) v Šali. ÚSKI je dobrovoľné a nadstranícke občianske združenie a je právnickou osobou.

ÚSKI bolo založené v r. 1919 ako študentská katolícka organizácia. Postupne sa činnosť a náplň vyvíjali až do zákazu jej činnosti počas totality. Činnosť však bola prevedená do zahraničia a združovala Slovákov vo Švajčiarsku. Po páde bývalého režimu bola na Slovensku opäť obnovená. Má široké spektrum pôsobenia. Jej úlohou je prehlbovať a šíriť kresťanské zásady vo vzdelávacej, kultúrnej , hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti a pracovať na báze ekumenizmu.

V tomto duchu sa uskutočnila aj prvá prezentácia, ktorú usporiadala pobočka ÚSKI v Šali. Svedčí o tom aj veľký potlesk, ktorým účastníci privítali pani farárku ev. cirkvi a.v. z Diakoviec, Mgr. Zorku Tulákovú.

Miestna pobočka ÚSKI v Šali má aj svoje vedenie, predsedom je Ing. Ján Bukay a tajomníkom Juraj Drobil. Informácie o jej činnosti možno získať na webovej adrese: https://pobocka-uski-sala.webnode.sk, tam budú aj informácie o pripravovaných ďalších podujatiach. Snažíme sa pozvať významných kultúrnych a vedeckých pracovníkov a predstaviť záujemcom ich názory a výsledky ich činnosti. Nové podujatia však budú oznámené aj iným vhodným spôsobom.

Radi by sme to predstavili aj našej mládeži, ak o to bude záujem aj zo strany vedenia škôl.

RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c.


.

Dotyk s históriou


Pri potulkách po našom krásnom Slovensku sme s mojou manželkou Elenkou pred niekoľkými rokmi naďabili na turistický chodník, ktorý viedol k Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Informácia na orientačnej tabuli nás silno povzbudila k tomu, aby sme toto vzácne miesto navštívili. Žiaľ, pešia túra k tomuto skvostu slovenskej histórie sa nekonala pre slabú fyzickú kondíciu. Bolo nám to veľmi ľúto.
Pri sledovaní tohtoročného priameho prenosu púte pri rotunde u Jurka , ako tomuto miestu familiárne hovoril miestny pán farár, prebudila sa v nás opakovaná túžba vidieť túto vzácnu pamiatku na vlastné oči. Hneď prvý deň po nedeli sv. Juraja, keď sa umúdrilo počasie, sme si to namierili do Nitrianskej Blatnice s veľkou túžbou uvidieť toto vzácne miesto na vlastné oči. Dúfali sme, že sa to nejakým spôsobom podarí. Zaparkovali sme pred miestnou farou a ja som si spomenul, že správcom miestnej farnosti je dôstojný pán Janko Kováč, ktorého som mal tú česť poznať z čias, keď som vykonával funkciu riaditeľa podnikovej odbornej školy pri významnej a pre Slovensko veľmi potrebnej fabriky, Duslo Šaľa. Spoznali sme sa vďaka vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi podniku, RNDr. Jozefovi Kollárovi. Pán generálny, ako sme ho vtedy volali, kládol mimoriadny dôraz na to, aby žiaci a študenti okrem odborných vedomostí nadobúdali aj silné duchovné a osobnostné vlastnosti. S týmto úmyslom vytvoril kontakt medzi vtedajším stredným odborným učilišťom a rehoľou Piaristov v Nitre. Tak vzniklo partnerstvo technickej školy zo Šale s Piaristickým gymnáziom v Nitre. Predstaveným nitrianskych Piaristov a provinciálom Piaristov na Slovensku v tom čase bol už spomínaný duchovný otec Ján Kováč.
Po zaparkovaní auta sme spoločne s manželkou nesmelo zazvonili pri dverách miestnej fary. Keď sa po chvíli otvorili dvere, srdce mi poskočilo radosťou, pretože sme sa zvítali so starým známym, s ktorým sme v minulosti zorganizovali niekoľko spoločných podujatí s mládežou. Išlo o spoločné stretnutia, športové podujatia,a dokonca aj o kresťanskú diskotéku, ktorú viedol môj vzácny priateľ d. p. Janko Kováč. Keď sme po srdečnom zvítaní vyslovili našu prosbu, túžbu, vidieť a navštíviť rotundu sv. Juraja, dozvedeli sme sa, že vjazd súkromným autom je nemožný a cesta pešo pomerne dlhá a do kopca. Naše mierne sklamanie v okamžiku rozptýlil pán farár, keď nám bez váhania a okamžite ponúkol pomoc. Povedal nám, že pred chvíľou sa síce od "Jurka" vrátil ale, že samozrejme nás tam rád odvezie svojím autom a dvere do rotundy a vedľajšej pustovne nám s radosťou otvorí. Prijali sme to ako dar z nebies. Okamžite sme nasadli do jeho auta a o chvíľu, po zručnej jazde nášho dobrodinca, sme stáli pred vysnívaným cieľom našej cesty. Dojmy a pocity boli neopísateľné. Duch tohto, pre Slovákov tak vzácneho, miesta nás obstúpil a v mysli sme sa vrátili o tisícdvesto rokov späť do minulosti, do čias našich slovanských predkov a obdobia našich vierozvestcov. Bolo to veľmi silné a interiér rotundy doplnený fotografiami a dokumentami z dávnej i nedávnej minulosti nás očaril. Naše pocity obohatil svojím rozprávaním a uvádzaním oklností, ktoré viedli k zachovaniu a uctievaniu tohto miesta pán farár Kováč. Bolo to nádherné, a preto máme potrebu nielen vyzdvihnúť toto miesto naviazané na náš národ spred mnohých rokov, ale aj úprimne poďakovať nášmu "sprievodcovi" d.p. Jánovi Kováčovi za jeho ochotu a obetavosť pri plnení nášho vytúženého sna.
Pri písaní tejto milej príhody mi prišli na um ďalšie osobnosti, ktoré som mal tú česť poznať ako riaditeľ spomínanej podnikovej školy. Ako som vyššie uviedol, generálny riaditeľ Dusla Šaľa RNDr. Jozef Kollár veľmi dbal o všestranný rozvoj našich študentov a mládeže v Šali všeobecne. Svedčí o tom fakt, že z jeho podnetu boli okrem spomínaného partnerstva s Piaristami aj mnohé besedy s významnými predstaviteľmi nášho spoločenského a duchovného života. Prišlo mi to na um vtedy, keď na spomínanej púti na sv. Juraja sv. omšu celebroval Mons. Prof. Viliam Judák, nitriansky biskup. On bol jedným z tých pozvaných hostí na besedu so žiakmi učilišťa, gymnázia, priemyslovky i poľnohospodárskej školy v Šali. Vďaka tejto iniciatíve pána generálneho sme mali možnosť poznať, počuť a diskutovať s ďalšími silnými osobnosťami nášho národa. Uvediem napríklad vzácneho človeka Antona Srholca, spisovateľa Rudolfa Dobiáša, spisovateľa a barda slovenskej literárnej tvorby Ladislava Ťažkého, významného fyzika prof. Krempašského a iných pozoruhodných ľudí.
Keďže náš dotyk s históriou sa uskutočnil vďaka priateľstvu, ktoré inicioval pán Generálny Dr. Jozef Kollár, chcem mu aj touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie za neúnavnú prácu a iniciatívu pri rozvoji národného a kresťanského cítenia svojich spolupracovníkov a predovšetkým mladých ľudí v Meste Šaľa.

PaedDr. Jozef Búran a manželka Elenka

1. obrázok - Kostol v Nitrianskej Blatnici

2. obrázok - Páter Kováč a Dr. Búran

3. obrázok - Mgr. Elena Búranová


Ako ďalej?

Významní ľudia, ktorí dokázali čítať znamenia doby, správne analyzovali danú situáciu a videli aj do vývoja budúcnosti a snažili sa hľadať vhodné riešenia. Za tým účelom zakladali organizácie, ktoré mohli pomáhať situáciu riešiť. Za týmto účelom bolo založené aj dnešné ÚSKI, pôvodne ako organizácia slovenských katolíckych študentov s príslušným názvom.
Treba poďakovať všetkým, ktorí ju viedli na jej prospech pracovali a to od založenia v r. 1919, v organizácii počas obdobia neslobody a aj po oslobodení a obnovení činnosti na domácej pôde od r. 1989.
Súčasná situácia v oblasti spoločenskej, hospodárskej, sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej a ďalších je podľa môjho názoru zlomová a to nielen u nás. Za jej riešenie v našich podmienkach, ako aj ďalší vývoj pred Bohom a národom nesú zodpovednosť nielen tí, ktorí ju spôsobili, ale aj tí, ktorí majú schopnosť ponúknuť a realizovať riešenie. Tak ako v minulosti, aj teraz sa to očakáva od vzdelancov.
Takúto úlohu zorganizovať múdrych, vzdelaných, ochotných, čestných, v kresťanskom duchu konajúcich ľudí by podľa môjho názoru mohla zohrať naša organizácia ÚSKI.
V našej súčasnej situácii je však ÚSKI takmer neznáma organizácia. Zastavte na ulici vami zvolený počet ľudí, opýtajte sa ich či vedia čo je to ÚSKI a vyhodnoťte % úspešnosti. Situáciu môže ovplyvňovať len známa organizácia, s príslušným zázemím odborníkov, dôveryhodných a úspešných ľudí, schopných zabezpečiť aj jej financovanie.
Značný problém spôsobuje aj súčasná epidemiologická situácia, to je však pre schopných tiež prekonateľné.
Za tým účelom navrhujem:
1. Vhodným spôsobom zabezpečiť pravidelnú propagáciu ÚSKI v katolíckych novinách, TV LUX, Rádia Lumen a tiež aj v náboženskej redakcii RTVS. Nie však reklamou, ale vhodnými príspevkami a účasťou v reláciách.
2. Vypracovať koncepciu činnosti ÚSKI v súčasnej dobe, ale aj dlhodobo, túto prerokovať v Predsedníctve, dať ju na diskusiu miestnym klubom a významným osobnostiam.
3. Informovať konferenciu biskupov Slovenska a dohodnúť spoluprácu.
4. Za členov ÚSKI získať významné osobnosti a naviazať spoluprácu s podnikateľskými kruhmi.
5. Získať pre spoluprácu vybrané kresťanské organizácie.
6. Získanie mládeže do našej činnosti cez cirkevné školy, farnosti, rehoľné spoločnosti atď... A takto založiť ďalšie kluby.
Takto vybudovaná organizácia získa právo vyjadrovať sa k významným problémom spoločnosti v celoštátnom merítku, napr. aj k programom TV (viď Horná Dolná, Farma atď... vedeli by médiá takto urážať napr. moslimov v ich krajinách?) k neustálym útokom na cirkev, ale aj amorálnym požiadavkám rôznych zoskupení (potraty, homosexuálne tzv. manželstvo atď.).
Je len dobré, že budeme pokračovať aj v doterajšej činnosti, napr. prednášky atď., ale aj v zakladaní ďalších klubov, čo je veľmi dôležité.
S takto spracovaným programom bude možné predstúpiť napr. aj pred mimoriadne generálne zhromaždenie. Tam však už bude treba predstaviť aj konkrétne výsledky práce a nielen návrhy na činnosť.
Toto je len môj stručný návrh, ktorý som pripravený doplniť, podľa pripomienok klubov.
Šaľa 30.12.2020
RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!