VIAC SVETLA...

Bez svetla je všetko rovnaké. Iba svetlo nám ukáže rôzne kontúry, odlišnosti a farby toho, čo pozorujeme. Vďaka svetlu pozorujeme a vnímame krásy prírody, ale aj ľudí vôkol seba - rozoznávame svojich blízkych, rodičov, súrodencov a priateľov, ale aj svojich nepriateľov a odporcov, na ktorých si je treba dávať pozor. Preto svetlo milujeme a temnote sa vyhýbame, lebo nepriateľ ako dravec číha v tme - aby nás zožral. To platí nielen v prírode, ale aj v spoločnosti, lebo svetlo nám otvára oči poznania a tma je naším nepriateľom, lebo nám pravdu zakrýva. Tieto skutočnosti sú zjavné nielen v hmotnom svete, ale aj v tom duchovnom, lebo aj duchovné poklady je treba skúmať vo svetle ducha. Ale je tu problém! - Nie všetci ľudia vnímajú to duchovné svetlo, ktoré už Ježiš označil za svetlo Ducha sv. Preto sa pokúsil nahradiť "krst pokánia vodou" krstom "Ducha svätého", čo sa v katolíckej cirkvi veľmi neujalo, lebo to "duchovné svetlo" nie je svetlom materiálneho sveta. Je to "Dar z hora" - teda od Boha a Boh ho dáva komu On chce a nedisponuje s ním katolícke duchovenstvo, ako by si tajne želali. Teda pojem "osvietení ľudia" sa nezískava dedične, ani sa nedá kúpiť v obchode a nedá sa ani naštudovať na univerzitách sveta, ale je to privilégium tých, na ktorých to zoslal Duch Boží. Tí potom poznávajú, čo je Pravda a čo Lož, lebo to majú od Boha. Toto sa špatne počúva materiálnym ľuďom, ale najmä tým, ktorí sa považujú za vládnu elitu sveta, ktorí majú v rukách všetku politickú, vojenskú a ekonomickú moc sveta, lebo sa upevňujú vo viere, že svoju moc nad svetom majú preto, že im ju podaroval samotný Boh s ktorým uzavreli zmluvu na veky-vekov, že sú tí Boží vyvolení a teda, že majú na to svoj mandát. Pochopiteľne že skutočných "nositeľov svetla" - (svetlonošov) by potom radi videli už na tom "druhom svete", aby im tú ich "záslužnú" činnosť nekazili.

Možno sa preto čudovať, že 4.augusta 1919 v Ružomberku založili študenti prvú organizáciu katolíckych študentov (ÚSKŠ) na Slovensku, ktoré sa neskôr stalo svetovým hnutím katolíckych študentov pod názvom Pax Romana (IMCS) so sídlom vo Švajčiarsku? Áno, študenti potrebovali viac svetla! Viac toho duchovného svetla potrebujeme aj my v súčasnosti, keď sa zo sveta stáva koncentrák, bez skutočných občianskych práv a skutočného duchovného života.

Preto uvítajme každú úprimnú iniciatívu, ktorá nás chce vyviesť z takéhoto materiálneho vazalstva...


Vytvorte si webové stránky zdarma!