Kostol Sv. Rodiny vo Veči.

(tzv. starý kostol)

O založení osady, neskoršie samostatnej obce Veča, dnes časti mesta Šaľa je k dispozícii aj dostatok písomných materiálov, pôvodne v latinskom jazyku, neskoršie aj v maďarčine a potom v slovenčine.

V malom kostolíku Sv. Rodiny, ktorý je súčasťou Pribinovho námestia a priľahlého cintorína je tiež zaujímavý historický údaj. Je to kamenná tabuľa umiestnená nad dverami, ktoré vedú zo svätyne do sakristie a je vytvorená v latinskom jazyku. Ten bol v tom čase aj úradným jazykom.

Nápis začína takto:

PIO. VII. PON. M. FRANCISCO REGE. HUNGAROR. APLICO,...

Preklad do slovenčiny v r. 1996 vykonal profesor Šalianského gymnázia Anton Rusina. Bol profesorom latinčiny a histórie.

Preklad znie takto:

Táto posvätná budova vznikla za slávneho pontifikátu pápeža Pia VII a Uhorského kráľa Františka. Postavili ju na Božiu slávu v r. 1725 urodzený pán Ján Anton Apon(y,yi) s manželkou Klárou. Vyzdobená bola Karolom Cziglerom a Teréziou Nozdrovický, manželmi z rodu veľkomožného pána Apponyiho a jeho potomkov a sú pre svoje nesmrteľné dielo tu aj pochovaní. Na tom istom mieste sú pochovaní Anna, Mária, Lucia Szadecký. Bola pristavená svätyňa, krypta, sakristie, aj modlitebňa pre urodzeného pána a jeho potomkov. Bol pristavaný chór a nový vchod a východ a všetko k ozdobe božieho domu k nábožnej zbožnosti v duchu pôvodného zámeru.

Pod textom je uvedený dátum M.DCCC.V. V preklade do našich čísloviek je to 1805, vtedy zrejme bola doska vyhotovená.

Je to teda odkaz, že pôvodný malý kostolík bol zväčšený a vyzdobený. Modlitebňa pre urodzeného pána a jeho rodinu uvedená v texte ako oratórium je zrejme priestor nad sakristiou, ktorý je aj primerane vyzdobený.

Mnohé latinské texty, napr. na trenčianskej hradnej skale, ale aj v našom malom kostolíku sú písané v skratkách, napr. v texte uvedené PIO.VII. Pon. M. Skratka PON.M. znamená PONTIFEX MAXIMUS, t.j. najvyšší kňaz, teda v slovenskom ponímaní pápež. V latinskom texte je uvedená aj skratka Aponv. Ide o meno v neskoršej maďarskej transkripcii uvádzané ako Apponyi.

Prekladateľ textu prof. Anton Rusina bol v Šali známou a váženou osobnosťou a je pochovaný na cintoríne v Šali. Muž ktorému na Veči záležalo a o preklad požiadal bol Július Takács, známy ako Gyula báči.

Text uvedený na spomenutom monumente je veľavravný. Hovorí teda aj o tom, komu v tom čase majetky patrili. V texte spomenutá krypta je pod sanktuáriom kostola a vstup do nej je zabetónovaný a viditeľný z vonkajšej časti kostola.

RNDr. Jozef KOLLÁR, D.r.h.c. 

Šalianska farnosť otvára dvere a plánuje opraviť storočný skvost v centre

"Súčasný organ je zrejme minimálne druhým alebo tretím v poradí od postavenia kostola. Predošlé nie sú zdokumentované. Aktuálny postavila firma Rieger v roku 1929. Čoskoro nás čaká jeho storočnica. Je to vzácne dielo, ktoré tvorí identitu našej farnosti, mesta i regiónu, v ktorom žijeme. Rozhodli sme sa, že pred jubileom sa pokúsime o jeho generálnu opravu," hovorí dekan v Šali Peter Nagy. "Predošlý nástroj a jeho autor nie je známy, avšak podľa niekoľko použitých drevených píšťal z tohto organa sa možno domnievať, že sa jednalo o nástroj z dielne Pažických z Rajca. Táto dielňa však pre tento kostol žiaden nástroj nepostavila, takže je možná aj verzia s prenesením nástroja z inej lokality. V roku 1929 sa však jednalo o úplnú novostavbu organa," uvádza dekan Nagy.  Zatiaľ posledné opravy organa sa konali okolo 1968 a v roku 2017. Aktuálne je v zlom technickom stave. Nefungujú niektoré registre a poškodené sú aj niektoré píšťaly. Zároveň je vysoko znečistený, značne rozintonovaný a rozladený. Nástroj je v hrateľnom stave, avšak vo veľmi obmedzenej miere. Farnosť preto vytvorila projekt, ktorý dostal názov Otvorené dvere. "Dnes už svätý Ján Pavol II. po svojom zvolení za pápeža povedal: Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi. Aj my sa chceme začať otvárať. Bohu, ľuďom. A spolu hľadať cesty k tomu, ako naplniť jednu vzácnu myšlienku. Postupne pracovať na tom, ako spoločnými silami opraviť takmer storočný skvost v našom meste," uviedol dekan Nagy. Podporiť organ majú už pár mesiacov veriaci v kostole, kde sa koná každú nedeľu po 15. dni v mesiaci zbierka na opravu organa. Doteraz sa vyzbieralo 15 773,74 €. Celkovo bude nutné získať približne 80 tisíc eur. Tí, ktorí chcú toto dielo podporiť, nájdu bližšie informácie na stránke farnosti.


zdroj: https://www.slovosalanov.sk/salianska-farnost-otvara-dvere-a-planuje-opravit-storocny-skvost-v-centre/

Vytvorte si webové stránky zdarma!